Đang hủy đăng ký

Bạn có thể hủy đăng ký của mình ngay bây giờ bằng cách sử dụng cùng một địa chỉ email mà bạn đã sử dụng để đăng ký Mau CV.io.

Biểu mẫu huỷ đăng ký
Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào nút để hủy đăng ký của bạn. Địa chỉ email là địa chỉ mà bạn đã đăng ký tài khoản của mình.
Nếu bạn gặp vấn đề khi hủy đăng ký hoặc bạn gặp sự cố hoặc câu hỏi mà bạn muốn trợ giúp, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
© 2023 Mau CV. Đã đăng ký bản quyền
Address: Ormond Building, 31-36 Ormond Quay Upper, Dublin 7, D07 EE37