Chính sách Bảo mật

Great Ponton Limited là một công ty hữu hạn được thành lập theo luật pháp Ireland và đã đăng ký với Cơ quan đăng ký Thương mại và Công ty của Ireland theo số 644795, có văn phòng đăng ký tại 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Ireland (Sau đây gọi tắt là “Resumedone”, hoặc “Chúng tôi”).

Trong Chính sách Bảo mật này, thuật ngữ “dữ liệu cá nhân” đề cập đến bất kỳ thông tin xác định hoặc có thể được sử dụng hợp lý của một cá nhân. Ngoài Chính sách Cookie này, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện Chính sách Cookie của chúng tôi. Cùng với nhau, các tài liệu này cho thấy cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn ra sao.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này để hiểu các điều khoản liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Các thuật ngữ xác định được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có ý nghĩa giống như trong mục Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi

1. CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Là một nền tảng truy cập cơ sở dữ liệu, chúng tôi nhận các dữ liệu cá nhân thông qua quá trình thực hiện Dịch vụ của mình. Một số dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý bao gồm:

Dữ liệu cá nhân mà bạn thông báo cho chúng tôi, bao gồm:

 • Đăng ký. Chúng tôi thu thập họ, tên và địa chỉ e-mail của bạn để tạo Tài khoản người dùng của bạn và đăng ký Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên Trang web của chúng tôi
 • Khu vực Khách hàng. Có một số tùy chọn có sẵn cho bạn liên quan đến thông tin trong hồ sơ, khoảng trống và thông tin bạn cung cấp trong Trình tạo tài liệu. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân bổ sung khi bạn xem và tương tác với các tính năng, chức năng của chúng tôi, bao gồm đăng Sơ yếu lý lịch, hồ sơ nghề nghiệp, trình độ học vấn, thư xin việc hoặc thông tin khác.
 • Thông tin kĩ thuật. Chúng tôi lưu giữ tất cả tương tác giữa bạn và chúng tôi, bao gồm thông tin bạn gửi khi báo cáo sự cố kỹ thuật liên quan đến Trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.
 • Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có thể gửi cho chúng tôi.
 • Thông tin chúng tôi tự động thu thập từ nguồn của bên thứ ba, bao gồm cả thông tin kỹ thuật. Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về các thiết bị bạn sử dụng và các mạng bạn được kết nối. Thông tin kỹ thuật này bao gồm địa chỉ IP của bạn, thông tin đăng nhập của bạn, băng thông bạn sử dụng, thời gian truy cập, loại và phiên bản trình duyệt của bạn, các loại và phiên bản của tiện ích bổ sung, trình cắm, hệ điều hành của bạn, thông tin về lượt truy cập của bạn, bao gồm cả lỗi tải lên / tải xuống và các trang bạn đã truy cập. Chúng tôi thu thập thông tin này bằng các công nghệ khác nhau, chẳng hạn như cookie (xem Chính sách Cookie của chúng tôi).

2. THỜI HẠN CHÚNG TÔI LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN.

Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn cho tới khi bạn đóng Tài khoản của mình. Nếu bạn đóng Tài khoản của mình, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức.

Trong trường hợp Tài khoản của bạn bị tạm ngưng hoặc bị chặn, chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian hai năm để ngăn việc bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện của Trang web của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian bổ sung trong phạm vi cần thiết để chúng tôi khẳng định các quyền hợp pháp hoặc để biện giải khi cần thiết.

3. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp, hỗ trợ và mở rộng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

 • cung cấp dịch vụ bởi chúng tôi hoặc giữa bạn hoặc chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (ví dụ: xử lý thanh toán) để cung cấp cho bạn Dịch vụ được yêu cầu;
 • cho phép bạn tùy chỉnh Tài khoản, Các tài liệu đã được Cá nhân hóa, hồ sơ và Khu vực Khách hàng của bạn;
 • gửi cho bạn thông tin liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: xác nhận đăng ký của bạn) qua email và / hoặc bằng bất kỳ hình thức liên lạc nào khác;
 • cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ hỗ trợ để bạn có thể liên lạc với chúng tôi;
 • giữ gìn bảo mật của Trang web của chúng tôi;
 • thông báo cho bạn về những thay đổi được thực hiện đối với Dịch vụ của chúng tôi;
 • quản lý Trang web của chúng tôi, bao gồm các mục đích giải quyết vấn đề, truy cập, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, điều tra và phân tích;
 • cải thiện Trang web của chúng tôi để đảm bảo rằng nội dung được trình bày theo cách hiệu quả nhất có thể; vàd
 • tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm quy định và các yêu cầu pháp lý hoặc điều khoản khác.

4. CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN.

Chúng tôi làm việc với các bên thứ ba là nơi nhận dữ liệu cá nhân của bạn, như các nhà thầu phụ, những nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật (ví dụ: trong lĩnh vực xử lý thanh toán, hệ thống quản lý và truyền dữ liệu và nội dung, cung cấp công cụ tìm kiếm, v.v.) hoặc để phân tích dữ liệu của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • khi cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà xử lý thanh toán hoặc nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật);
 • để cho phép chúng tôi cải thiện và tối ưu hóa Trang web của mình bằng cách sử dụng công cụ phân tích và tìm kiếm;
 • để cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ đăng tuyển dụng trên các trang web của bên thứ ba;
 • nếu luật pháp yêu cầu hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ dữ liệu là cần thiết để phản hồi việc khiếu nại chống lại chúng tôi, để tuân thủ các thủ tục pháp lý, như một phần của cuộc điều tra hoặc để bảo vệ tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Resumedone hoặc các chi nhánh của nó hoặc người dùng.

5. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA CHÚNG TÔI.

Chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu chúng tôi có theo những hình thức dưới đây:

 • khi cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ trên Trang web và việc thực hiện các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi;
 • theo sự đồng ý của bạn, bạn có thể thu hồi bất kỳ lúc nào bằng cách đóng Tài khoản của mình;
 • khi cần thiết để chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình;
 • khi cần thiết để phục vụ lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bao gồm cả lợi ích của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa và hiệu quả cho người dùng, trừ khi lợi ích hoặc các quyền và tự do của bạn vượt lên trên các lợi ích đó.

6. CÁCH CHÚNG TÔI CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN.

Khi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu đó. Đặc biệt, khi dữ liệu cá nhân được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được thành lập bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu và tới các quốc gia mà Ủy ban Châu Âu chưa đưa ra quyết định “bảo vệ thích hợp”, chẳng hạn như Hoa Kỳ. Trong trường hợp đó, chúng tôi đảm bảo việc chuyển giao này được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành và đảm bảo mức độ bảo mật đầy đủ đối với quyền riêng tư và các quyền cơ bản của cá nhân (bao gồm cả các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu).

7. CÁCH CHÚNG TÔI BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

We take appropriate technical and organizational measures to prevent unauthorized or unlawful processing of your personal data, or any accidental loss, destruction or damage to it by using our internal security procedures, which cover the preservation and destruction of your personal data, as well as access to them.

8. QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH.

Ngoài các quyền thuộc luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và khi luật hoặc quy định hiện hành cho phép hoặc yêu cầu chúng tôi làm như vậy, theo yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản sao dữ liệu cá nhân của bạn và sửa bất kỳ lỗi xác định theo yêu cầu . Bạn cũng có quyền nhận và / hoặc yêu cầu chúng tôi chuyển cho người kiểm soát khác một tập hợp con dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có quyền từ chối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và hạn chế việc xử lý đó, cũng như có quyền gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan giám sát liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của ban.

Bạn có thể gửi tất cả các yêu cầu của mình hoặc bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách Bảo mật này hoặc việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tới địa chỉ email contact@resumedone.io.

9. Cập nhật.

Chính sách Bảo mật này đã được cập nhật vào tháng 6 năm 2019. Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào theo các yêu cầu pháp lý hoặc thực tiễn xử lý của chúng tôi. Mỗi thay đổi này sẽ được công bố trên Trang web của chúng tôi.