ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi Great Ponton Limited, được đăng ký với Cơ quan đăng ký thương mại và công ty Ireland theo số công ty 644795, có văn phòng đăng ký tại 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Ireland (** “Mau CV“ ** ** hoặc “ chúng tôi ”). Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại support@mau-cv.com.

1. Đối tượng

Mau CV cung cấp cho bạn, với tư cách là thành viên, quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu tài liệu (bao gồm CV, thư xin việc và ghi chú hướng dẫn ...) có thể truy cập tại www.mau-cv.com (** “Trang web” **), với tư cách là thành viên , bạn có thể điền thông tin cá nhân của mình bằng trình tạo tài liệu để tạo các tài liệu được cá nhân hóa mà bạn có thể tải xuống bất cứ lúc nào, theo nhu cầu cụ thể của bạn hoặc lưu trữ trong khu vực khách hàng của bạn (phải trả phí đăng ký hiện hành).

Những điều khoản và điều kiện này chi phối quyền truy cập và sử dụng Trang web cũng như Dịch vụ của bạn. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện này một cách chắc chắn.

Bằng cách mở một tài khoản trên Trang web, bạn phải đánh dấu vào một ô và xác nhận rằng bạn đã đọc và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, tạo thành một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Mau CV.

Vui lòng đọc kỹ phần sau đây. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, không sử dụng Trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng một phiên bản cập nhật lên trang web này và thông báo cho bạn trước khi Điều khoản và Điều kiện sửa đổi có hiệu lực.

Để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, chúng tôi cũng có thể sửa đổi, mà không cần thông báo trước, cấu trúc và thiết kế của Trang web của chúng tôi, cũng như một số Dịch vụ hoặc nội dung.

2. Các định nghĩa

Trong văn bản này,

“Tài khoản” có nghĩa là tài khoản mà bạn phải tạo để trở thành Thành viên và truy cập các Dịch vụ do Trang web cung cấp.

“Luật áp dụng” như ý nghĩa được nêu trong Mục 14.

“Khu vực Khách hàng“ là không gian cá nhân và dành riêng của bạn, nơi bạn có thể truy cập Dịch vụ và Lưu trữ Tài liệu của mình.

“Trình tạo tài liệu” có nghĩa là chức năng cho phép Thành viên nhập thông tin cá nhân (bao gồm lý lịch, lịch sử làm việc và trình độ học vấn) và tạo các phiên bản được cá nhân hóa của một số Tài liệu (đặc biệt là CV và thư xin việc) (“Tài liệu được cá nhân hóa”) sau đó có thể được Lưu trữ trong Khu vực Khách hàng của Thành viên.

“Thành viên” có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào có Tài khoản trên Trang web.

”Tài liệu” có nghĩa là tất cả các mẫu CV, mẫu thư xin việc, ghi chú hướng dẫn và các tài liệu khác được cung cấp cho Thành viên trên Trang web (cho dù có được cá nhân hóa với Trình tạo tài liệu hay không.)

“Dịch vụ” có nghĩa là tất cả các sản phẩm, dịch vụ, nội dung, tính năng, công nghệ hoặc chức năng được chúng tôi cung cấp thông qua Trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở Tài liệu, Trình tạo tài liệu và Lưu trữ Tài liệu.

“Đăng ký” có ý nghĩa được nêu trong Mục 6.

“Lưu trữ”“Lưu” có nghĩa là dịch vụ lưu trữ Tài liệu trên Trang web.

3. Tạo tài khoản

A. Điều kiện

**Bạn phải từ 18 tuổi trở lên. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn phải xác minh, nếu có, khi mở Tài khoản.

**Nếu có, bạn có quyền ràng buộc công ty mà bạn đại diện. Bạn xác nhận rằng bạn có quyền ràng buộc bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào mà bạn thay mặt sử dụng Dịch vụ và doanh nghiệp hoặc tổ chức đó chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này.

B. Tạo tài khoản

Trang web cho phép Thành viên đăng ký và sau đó có quyền truy cập vào Dịch vụ. Bạn không thể xem Tài liệu nếu bạn chưa đăng ký, cũng như không thể truy cập Trình tạo tài liệu hoặc dịch vụ Lưu trữ mà không mở Tài khoản và trở thành Thành viên trước.

Để tạo Tài khoản của bạn, bạn phải hoàn thành các mục bắt buộc trong biểu mẫu đăng ký (bằng cách cung cấp họ, tên và email của bạn) và chúng tôi sẽ gửi cho bạn mật khẩu qua email. Bạn cũng phải đã đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này và Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi giải thích các thông tin trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể thực hiện về cách thông tin của bạn được thu thập và sử dụng trên Trang web này

C. Độ chính xác của thông tin tài khoản

Bạn đảm bảo rằng Tài khoản của bạn chứa thông tin chính xác và đúng sự thật và bạn sẽ cập nhật thông tin đó nếu cần. Nếu chúng tôi tin rằng các chi tiết không chính xác, không cập nhật hoặc đầy đủ, chúng tôi có quyền từ chối bạn truy cập vào trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào và chấm dứt hoặc tạm ngưng Tài khoản của bạn.

D. Mật khẩu

Bạn đảm bảo rằng Tài khoản của bạn chứa thông tin chính xác và đúng sự thật và bạn sẽ cập nhật thông tin đó nếu cần. Nếu chúng tôi tin rằng các chi tiết không chính xác, không cập nhật hoặc đầy đủ, chúng tôi có quyền từ chối bạn truy cập vào trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào và chấm dứt hoặc tạm ngưng Tài khoản của bạn.

4. Dịch vụ

Trang web là một nền tảng trực tuyến mà chúng tôi cung cấp Dịch vụ. Là một thành viên:

bạn có thể tạo Khu vực Khách hàng trên Trang web, từ đó bạn có thể truy cập Tài liệu, tạo Tài liệu được Cá nhân hóa bằng Trình tạo Tài liệu và Lưu trữ chúng;

bạn cũng sẽ có thể giao tiếp và trao đổi với Mau CV, qua email và trò chuyện.

5. Quy tắc Ứng xử của Thành viên trên Trang web

Có một số quy tắc áp dụng cho các Thành viên. Khi sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý:

  • không vi phạm các quyền và hình ảnh của Mau CV và các liên kết của nó, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ của họ;

  • không vi phạm quyền và hình ảnh của bất kỳ bên nào nắm giữ quyền trong mục Tài liệu, chẳng hạn như quyền sở hữu trí tuệ của họ;

  • không được mở Tài khoản dưới danh nghĩa của một người không phải là bạn;

  • không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc yếu tố nào khác có khả năng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web hoặc đối tượng có mục đích phá hoại, can thiệp, đánh chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào; và

  • nói chung, không được hành động theo cách vi phạm Luật áp dụng hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

6. Thanh toán phí

Để truy cập Dịch vụ, bạn phải trả số tiền đăng ký Dịch vụ hàng tháng (“Gói đăng ký”) hoặc chỉ số tiền của ưu đãi dùng thử, như được mô tả trên Trang web. Giá của các Gói đăng ký được niêm yết trên Trang web (đã bao gồm VAT và tất cả các loại thuế khác) và dựa trên số thuế VAT áp dụng vào ngày thanh toán Gói đăng ký.

Mọi gói Đăng ký Dịch vụ sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian không xác định kể từ ngày Đăng ký. Có thể hủy gói đăng ký bất cứ lúc nào.

Mau CV có quyền thay đổi số lượng Đăng ký và bất kỳ ưu đãi dùng thử nào. Bạn sẽ được thông báo về sự thay đổi đó ít nhất 10 ngày trước khi kết thúc giai đoạn Đăng ký và sau đó bạn sẽ có quyền tự do không gia hạn Đăng ký của mình.

Phí đăng ký và phí ưu đãi dùng thử phải trả trước và tự động được tính vào phương thức thanh toán được nêu trên Trang web. Trong trường hợp không thanh toán, Mau CV sẽ xuất trình lại khoản thanh toán và trong trường hợp không thanh toán nữa, sẽ có thể chấm dứt Dịch vụ ngay lập tức mà không cần bồi thường, nhưng không ảnh hưởng đến quyền yêu cầu bạn thanh toán cho bất kỳ số tiền nào đến hạn và bất kỳ khoản bồi thường nào cho những thiệt hại mà Mau CV phải chịu do việc không thanh toán đó.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

A. Quyền sở hữu trí tuệ của nội dung trang web

Phần mềm độc quyền (bao gồm Trình tạo tài liệu và Khu vực khách hàng), Tài liệu và các tài liệu khác trên Trang web, bao gồm bản quyền, logo, nhãn hiệu, tên thương mại, hình ảnh, văn bản, hình minh họa, tệp âm thanh, video, tệp dữ liệu, tệp chương trình và các mã cũng như việc lựa chọn, điều phối và sắp xếp các tài liệu đó, (cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) đều được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế và nhãn hiệu (“Quyền SHTT”). Các Quyền SHTT này thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc thuộc sở hữu của các bên thứ ba đã cấp phép các Quyền SHTT của họ cho chúng tôi. Nghiêm cấm sao chép, sao chép, sửa đổi hoặc thao túng bất kỳ nội dung nào trên Trang web, toàn bộ hoặc một phần.

Việc sử dụng hoặc lạm dụng Quyền SHTT, trừ khi được cho phép trong các Điều khoản và Điều kiện này, đều bị cấm. Bằng cách trở thành Thành viên, tuân theo các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến chủ sở hữu Quyền SHTT (xem bên dưới) và chỉ trong phạm vi có thể làm như vậy, Mau CV cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, có thể thu hồi, cá nhân và không thể chuyển nhượng , để sử dụng Trang web và các Quyền SHTT, trên toàn thế giới, chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và riêng tư của bạn, trên cơ sở phi thương mại và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này.

Giấy phép được cấp cho bạn sẽ chấm dứt khi bạn không còn là Thành viên và/hoặc trong trường hợp sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ không đúng cách.

Tất cả các phiên bản mới, cập nhật hoặc thay đổi đối với Trang web, Dịch vụ hoặc nội dung liên quan của chúng tôi sẽ phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này. Mau CV bảo lưu tất cả các quyền không được đề cập rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này.

Không có bất kỳ trường hợp nào, việc sử dụng Trang web và quyền truy cập vào Tài liệu cho phép bạn sao chép hoặc phổ biến công khai hoặc chuyển nhượng, bán, thuê hoặc cho mượn, một phần hoặc toàn bộ, hoặc cung cấp, ngoài việc tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này, nội dung của trang web bao gồm các tài liệu.

Mau CV và các chi nhánh không yêu cầu bạn, bất kỳ bên thứ ba nào hoặc chính họ, quyền sở hữu bất kỳ Quyền SHTT nào trong Tài liệu do bên thứ ba sở hữu.

B. Sử dụng nội dung của bạn

Bạn bảo lưu quyền của mình đối với bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Trang web bao gồm thông tin tài khoản, CV, lịch sử làm việc, học vấn, đánh giá, phản hồi, mục tiểu sử, bài đăng, câu hỏi, tài liệu công việc hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp (“Nội dung của bạn”). Bằng cách gửi, tải lên, đăng hoặc hiển thị nội dung đó, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền (với quyền cấp phép phụ) để sử dụng, xử lý, sao chép, tái sản xuất, điều chỉnh, sửa đổi, xuất bản, truyền tải, hiển thị và phân phối Nội dung của Bạn trên bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông hoặc thông qua bất kỳ kênh phân phối nào (hiện đã được biết đến hoặc được phát triển sau này), tuân theo các điều khoản hiện hành trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Bạn đảm bảo rằng Nội dung của Bạn không và sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào và bạn có tất cả các quyền, năng lực và thẩm quyền cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ của mình đối với Nội dung của Bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này.

Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu trí tuệ của mình đã bị vi phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Nội dung của mình và bất kỳ hậu quả nào của nó, bao gồm mọi hậu quả của việc sử dụng Nội dung của bạn bởi những người dùng khác hoặc bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ việc sử dụng Nội dung của Bạn, cũng như việc sử dụng bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào được gửi hoặc đăng bởi các Thành viên hoặc khách truy cập khác.

Dịch vụ đăng CV của Mau CV tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng Nội dung của bạn và Tài liệu được cá nhân hóa của bạn trên các trang web nghề nghiệp của bên thứ ba khác nhau khi có sự đồng ý và yêu cầu trước của bạn. Bạn đồng ý rằng Mau CV có thể sử dụng các công cụ thu thập thông tin dựa trên web độc quyền để tạo hồ sơ cá nhân hóa cho bạn nếu bạn đăng ký dịch vụ này. Bạn cũng đồng ý thêm rằng việc diễn đạt và giải thích thông tin của bạn cho các mục đích của dịch vụ đăng tiếp tục sẽ do Mau CV quyết định và Mau CV sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào về việc bao gồm, không bao gồm hoặc cụm từ thông tin về bạn. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu trách nhiệm cá nhân đối với bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc bạn sử dụng các dịch vụ đăng tải CV.

8. Vai trò của Mau CV/Giới hạn trách nhiệm

Mau CV không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và Tài liệu về tính đúng đắn, chính xác, độ tin cậy của chúng, hoặc nói cách khác hoặc Trang web sẽ không vi phạm quyền của bên thứ ba và Mau CV không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với các sai sót hoặc thiếu sót trong các Tài liệu đó. Nếu Luật áp dụng không cho phép loại trừ một số hoặc tất cả các bảo đảm và điều kiện ngụ ý ở trên, thì các loại trừ trên sẽ chỉ áp dụng cho bạn trong phạm vi được luật hiện hành cho phép.

Việc sử dụng Trang web này của bạn là rủi ro của riêng bạn. Trang web, Dịch vụ, Tài liệu và thông tin khác, phần mềm, cơ sở vật chất, dịch vụ và nội dung khác trên trang web được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bảo đảm hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Trong phạm vi tối đa có thể theo luật hiện hành, Mau CV từ chối tất cả các bảo đảm và điều kiện, rõ ràng hoặc ngụ ý bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều kiện về chất lượng thỏa đáng, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

Mau CV từ chối mọi trách nhiệm pháp lý cho dù dựa trên hợp đồng, vi phạm hay cách khác, và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, do hậu quả hoặc cách khác) do sử dụng hoặc lạm dụng, Trang web, Dịch vụ hoặc Tài liệu không phụ thuộc vào cơ sở mà trách nhiệm được yêu cầu. Nếu Luật áp dụng không cho phép áp dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của giới hạn trách nhiệm nêu trên đối với bạn, thì các giới hạn sẽ chỉ áp dụng cho bạn trong phạm vi được luật hiện hành cho phép.

Không có điều gì trong thỏa thuận này sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với trường hợp tử vong, thương tích cá nhân hoặc gian lận.

9. Chính sách hủy bỏ - Đình chỉ tài khoản, hạn chế quyền truy cập và chấm dứt

Bạn có thể chấm dứt quan hệ hợp đồng với Mau CV bất kỳ lúc nào và chấm dứt Đăng ký bằng cách đóng Tài khoản trong Khu vực khách hàng của bạn hoặc bằng cách thông báo cho nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại đây. Việc chấm dứt có hiệu lực ngay lập tức và Đăng ký của bạn sẽ tự động chấm dứt. Bạn sẽ không được hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã trả cho một Đăng ký liên quan đến khoảng thời gian sau khi chấm dứt Tài khoản của bạn.

Nếu bạn vi phạm các cam kết của mình như được nêu trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc nếu chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng tính bảo mật và tính toàn vẹn của Mau CV, các Thành viên của nó hoặc các bên thứ ba đang gặp rủi ro, chúng tôi có quyền chấm dứt ngay lập tức các Điều khoản và Điều kiện ràng buộc bạn và Mau CV và đóng Tài khoản của bạn.

Khi điều này là cần thiết, bạn sẽ được thông báo về biện pháp đó để bạn có thể phản hồi. Mau CV sẽ đưa ra quyết định riêng có dỡ bỏ các biện pháp đã áp dụng hay không.

10. Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập và xử lý một số dữ liệu cá nhân của bạn. Khi sử dụng Trang web và đăng ký với tư cách là Thành viên, bạn thừa nhận và chấp nhận việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

11. Hoạt động, tính khả dụng và các chức năng của nền tảng

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để duy trì quyền truy cập liên tục vào Trang web. Tuy nhiên, việc truy cập vào Trang web hoặc việc sử dụng các tính năng nhất định có thể bị tạm ngừng hoặc gián đoạn mà không cần thông báo, do bảo trì kỹ thuật, di chuyển hoặc cập nhật, hoặc do sự cố hoặc các ràng buộc được liên kết với mạng hoặc vì các lý do kỹ thuật khác.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc đình chỉ tất cả hoặc một phần quyền truy cập của bạn vào Trang web hoặc các tính năng của nó, theo quyết định riêng của chúng tôi, tạm thời hoặc vĩnh viễn.

12. Siêu liên kết

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát những trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng. Bằng cách bao gồm các liên kết này, chúng tôi không xác nhận tài liệu trên các trang web đó hoặc ngụ ý có bất kỳ liên kết nào với các người điều hành của chúng.

13. Sửa đổi Điều khoản và Điều kiện

Các Điều khoản và Điều kiện này và các tài liệu được tích hợp bằng cách tham chiếu thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Mau CV liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Mau CV có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này để thích ứng với môi trường công nghệ và thương mại, đồng thời tuân thủ Luật áp dụng và môi trường pháp lý. Bất kỳ sửa đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện này sẽ được công bố trên Trang web với đề cập đến ngày có hiệu lực và bạn sẽ được Mau CV thông báo trước khi các thay đổi có hiệu lực.

14. Chính sách hoàn tiền và quyền rút tiền

Không cho phép yêu cầu hoàn lại tiền của một Đăng ký nếu nhận được sau khi hết thời hạn mười bốn (14) ngày kể từ ngày Đăng ký Dịch vụ đầu tiên.

Tất cả các yêu cầu hoàn tiền trước thời hạn mười bốn (14) ngày đều có thể được thực hiện qua điện thoại hoặc email thông qua bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Bộ phận Hỗ trợ khách hàng sẽ trả lời bạn trong vòng 48 giờ và việc hoàn tiền sẽ được xử lý trong vòng 72 giờ.

15. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Dublin, không ảnh hưởng đến việc áp dụng các quy tắc cụ thể liên quan đến (i) các nguyên tắc chung về xung đột pháp luật và (ii) các quy tắc của chính sách công bảo vệ người tiêu dùng quốc gia mà bạn có quyền truy cập vào Dịch vụ (“Luật áp dụng”).

Nếu tranh chấp không thể được giải quyết bằng hòa giải, bạn đồng ý gửi tất cả các tranh chấp tới các tòa án có thẩm quyền của England & Wales.

Mau CV cũng sẽ có quyền đưa ra các thủ tục tố tụng tùy thuộc vào bản chất của tranh chấp, tại các tòa án của quốc gia nơi bạn cư trú hoặc, nơi các điều khoản và điều kiện này được thực hiện trong quá trình kinh doanh hoặc công việc của bạn, tại quốc gia nơi bạn kinh doanh.

16. Ngày có hiệu lực

10/07/19